Skip to content

איסלאם, תרבות מערבית והעם העברי

September 21, 2011

איסלאם, תרבות מערבית והעם העברי

א. הערות רקע

http://universe-life.com/2006/03/12/inception-and-prevalence-of-western-monotheism/

http://universe-life.com/2011/09/15/western-islamic-cultures-confrontation/

http://universe-life.com/2006/07/21/what-is-western-culture-define-culture/

ב. לישראל אין משקל בעולם

כל פוליטיקה - מקומית, איזורית ובינלאומית - היא תהליך ביולוגי-אבולוציוני, עימות להשגת חלק גדול ככל האפשר של כח שליטה או אמצעים (אנרגיה) המאפשרים מיגוון ביצועים

עם ישראל היה תמיד, והינו גם עתה, גורם מיזערי בעולם הסובב אותו, קטן-ערך לגורמים הגדולים השולטים במרחבו ועתה גם קוץ בישבנם עקב הקשר הגורדי ישראל-פלסטין.  קשר סבוך זה הוא תולדה של עימות האיסלאם עם התרבות המערבית. עימות הישרדות בין הפנוטיפים התרבותיים “שמרנות קפואה” ו”פרגמטיזם מדעני מתפתח”. שתי תרבויות אלו אינן בנות-קימא זו לצד זו כי התרבות המערבית מסכנת את הישרדות האיסלאם

ג. העימות שמרנות-התפתחות הוא עימות בסיסי בטבע

עימות זה הוא הבסיס והמהות של כל אבולוציה, כולל אבולוציה של בעלי-חיים. הוא מתחולל לא רק בין לאומים אלא גם בקרבם, בקרב כל עם. בכל מיקבץ תרבותי-פנוטיפי של בני-אדם בעלי היסטוריה משותפת מתעמתים שמרנים ברמות שונות עם ליברלים ברמות שונות. הברירה הטבעית, ההישרדות, היא של הפנוטיפ עם האנרגיה הרבה יותר, כי מאז המפץ הגדול מתחוללת המרת המסה ביקום בחזרה לאנרגיה, בתהליך ההתפשטות של היקום, וכל תצורת מסה, כולל בעלי-חיים, משתדלת להצטיד באנרגיה ע’מ לעכב את המרתה שלה לאנרגיה

ד. רכיבי הישרדות של העם העברי

רכיבי הישרדות של פנוטיפ תרבותי הם שניים. אחד הוא “שמרנות” בצורת רכיבי מסורת מזהים ייחודיים, והשני הוא “התפתחות” ע’י פתיחות להגברת אפשרויות  הישרדות חדשות. דוגמאות ספורות מדברי ימי עמנו

 פתיחות: משה לעם החרד מאיבוד הגנת אדוני, האל באזור מצרים, עם צאת ישראל ממצרים: שמע ישראל, אדוני המקומי ואלהים, אלהי אבותינו, אחד הם

שמרנות: עשרה שבטי ישראל אבדו עקב שמרנותם כשהמירו את אלהיהם (האזורי) באלי האזורים שאליהם הוגלו, ובמקביל שרדה זהות השומרונים שאימצו את אלהי ישראל שאליו הוגלו ושרדו בקפאון שמרנותם

פתיחות: זהות העם היהודי שרדה כאשר יהודה-בנימין הגולים בבבל שינו את מושג האלהות מאל אזורי לאל היסטורי

פתיחות: האמנציפציה העצימה והבליטה את ההשתתפות ואת תרומת היהודים בעולם להתפתחות התרבות המערבית ולהתפתחות וקידום (אך גם לערעור) המדע

דב הניס

http://universe-life.com/

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: